Jdi na obsah Jdi na menu
 


KODEX CTI HRÁČE DARK ELFA

13. 3. 2007
KODEX CTI HRÁČE DARK ELFA


PREAMBULE
Dark elf jest hrou a jako takový by měl hráče bavit, být pro ně potěšením, odpočinkem, zábavou, měl by rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti, inteligenci, schopnost komunikovat a spolupracovat. Hráči, kteří úmyslně kazí hru ostatním, neumějí prohrávat a nerespektují pravidla hry, nejsou mezi námi vítáni a jejich bídné duše nechť jsou ponechány napospas lvům a supům.


§1
Hráči jsou povinni se při výběru jmen vládců, hrdinů a aliancí, jakož i při veškeré komunikaci v rámci DE zdržet jakýchkoli projevů vulgarity a nesnášenlivosti.

§2
V jedné lize může hráč mít naráz registrovaného pouze jednoho vládce. Vícenásobná registrace – mulťáctví - se zakazuje.

§3
V průběhu hry je možné uzavírat smlouvy:
a) systémové (mezi zeměmi) – nabízené herním systémem v nabídce Smlouvy,
b) herní (mezi hráči a aliancemi) – lokální, alianční – sjednané individuálně mezi hráči a aliancemi.

§4
Útok přes systémovou smlouvu není nečestný a jako takový nebude nijak postihován.

§5
Uzavřené herní smlouvy musí být bez výjimky dodrženy. Kdo poruší herní smlouvu bude potrestán podle tohoto Kodexu.

§6
Herní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na celém jejím obsahu prostřednictvím systémové komunikace DE shodnou obě smluvní strany, totéž platí i o jejích změnách.

§7
Není možné se dovolávat podmínek, které nebyly mezi stranami sjednány.

§8
Herní smlouva může být řádně ukončena pouze:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) výpovědí dle smluvních podmínek,
c) jiným sjednaným způsobem.

§9
V případě porušení herní smlouvy se poškozené straně přiznává právo na sebeobranu.

§10
Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, neznamená výpověď alianční smlouvy i výpověď smlouvy lokální.

§11
a) Při vstupu do aliance v průběhu věku je hráč chráněn jejími aliančními smlouvami až po přepočtu následujícím po jeho vstupu, vázán je jimi ihned.
b) Při výstupu z aliance v průběhu věku je hráč chráněn i vázán alianční smlouvou své bývalé aliance do přepočtu hracího dne, ve kterém z aliance vystoupil.
c) Vystoupí-li hráč z aliance, nesmí do přepočtu herního dne, ve kterém z aliance vystoupil zaútočit na členy své bývalé aliance a hráči této aliance nesmí útočit na něj.

§12
Dále se zakazuje:
a) smluvené expování hrdinů,
b) nedůvodné protahování věků,
c) úmyslné předem dohodnuté přenechavaní vlastních zemí jiným vládcům (a to ani za DE-kredity). Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami.

§13
Ve hře je možné používat DE-kredity, a to formou:
a) nákupu systémem nabízených služeb,
b) v rámci smluvních vztahů mezi hráči a aliancemi, pokud obsah těchto smluvních vztahů neodporuje Kodexu.

§14
Sankce udělované Radou Starších za porušení pravidel hry jsou:
a) výstraha,
b) udělení barevně odlišeného mínuska Rady starších do charakteru vládce,
c) zapsání nicku vládce na Black list,
d) při dalším provinění vládce zapsaného na Black listu, návrh na vymazání vládce z ligy,
e) návrh na vymazání vládce z ligy,
f) návrh na vymazání vládců hráče ze všech lig,

Sankce budou Radou ukládány podle konkrétních okolností každého případu, především s přihlédnutím ke stupni závažnosti provinění a jeho opakování. O návrhu Rady na vymazání vládce rozhodne Lord Pletron nebo jím určení admini.

§15
Rada Starších se při posuzování případů porušení tohoto Kodexu snaží před případným udělením sankce vést hráče k dobrovolné nápravě porušeného pravidla.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

expování

(filozof, 11. 9. 2009 18:57)

nechápu zákaz smluveného expování hrdinů. rozvíjí to schopnost diplomacie.